Regulamin wypozyczalni

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez F.U.H. STALKER Beata Olszewska w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu.
2. Przedmiotem wypożyczenia jest samochód.
3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu
4. Strony:
a. Wypożyczający: konsument oraz przedsiębiorca
b. Pożyczający: F.U.H. STALKER Beata Olszewska

Opłaty oraz warunki najmu
1. W przypadku wypożyczenia auta na jedną dobę wypożyczający obciąża pożyczającego stawką dobową wynoszącą 150% stawki podstawowej.
2. Pożyczający zastrzega sobie prawo pobrania kaucji, której wartość określana jest w pozycji „kaucja” na pierwszej stronie umowy najmu, jako zabezpieczenia na wypadek pokrycia kosztów związanych z:
-Kradzież samochodu i szkoda całkowita (wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu) – całkowita utrata kaucji;
• Zgubienie kluczyków – 700 zł;
• Zgubienie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków z pilotem – 1000 zł;
• Brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość tych części według cen dealera;
• Uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach – wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie;
• Uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy osoby wypożyczającej – wartość usunięcia usterki do wartości kaucji;
• Przedterminowe zerwanie umowy wynajmu – ilość niewykorzystanych dni x stawka dobowa do wartości 1500 zł.
3. Wysokość kaucji określana jest indywidualnie do każdego pojazdu.
4. Rozliczenie kaucji tj. całkowity zwrot, utrata całości lub jej części, jest uzależnione od sytuacji i następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu.
5. Każdy z samochodów posiada pełen pakiet ubezpieczeń :Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), Autocasco (AC), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
6. Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń: kół, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów wandalizmu.
7. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu pożyczający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wypożyczającego o zaistniałym fakcie.
8. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z wypożyczającym, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.
Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia , powstałe w wyniku niespełnienia przez pożyczającego obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.
Nie dostosowanie się do zaleceń wypożyczającego kaucja nie zostanie zwrócona.
9. Wypożyczający oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada niezbędne dokumenty.
10. Pożyczający zobowiązuje się do stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.
11. W szczególności zabrania się:
• przekazywania samochodu osobom nie zapisanym na pierwszej stronie umowy najmu w miejscu „dane kierowcy” lub „dane drugiego kierowcy”
• holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem bez zgody pożyczającego
• przekraczania dopuszczalnej ładowności,
• palenia tytoniu w samochodzie,
• dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody pożyczającego,
• przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt bez zgody pożyczającego.
• Używania pojazdu w zawodach sportowych
• korzystania z samochodu na terenie zakładów przemysłowych oraz pokrycia kosztów przez wypożyczającego za szkody wynikłe podczas przebywania na w/w terenach

12. Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.
13. Pożyczający zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty za dodatkową dobę wypożyczenia
14. Jeżeli pożyczający nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z wypożyczającym, ma on prawo poinformować organy ścigania o zaginięciu samochodu.
15. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez pożyczającego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek wypożyczającego. Samowolny  wyjazd za granicę Polski skutkuje naliczeniem kary j od 2000 do 5000 zł.
16. Pożyczający zobowiązuje się kontrolować stan płynów w samochodzie i utrzymywać je na prawidłowym poziomie (olej w silniku, płyn hamulcowy, płyn chłodzący)w okresie najmu oraz informować wypożyczającego o planowanym przeglądzie, wynikającym z informacji zamieszczonej na kartce serwisowej przy silniku.
17. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe pożyczającego organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych.
18. W przypadku potrzeby przekazania danych pożyczającego do organów ścigania (otrzymanie mandatu lub spowodowania kolizji drogowej) wypożyczający obciąża pożyczającego każdorazowo kwotą 80 zł i należny podatek VAT.
19. Wypożyczający wprowadza dobowy limit kilometrów wynoszący 400km. W przypadku przekroczenia limitu pobrana zostanie opłata w wysokości 0,20 zł za każdy km ponad limit.
20. Wypożyczający prosi o zwrot czystego samochodu, w przeciwnym wypadku ma prawo pobrać 100 zł, a w szczególnych przypadkach (plamy na siedzeniach) do 250 zł na pranie tapicerki.
21. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do skopiowania dokumentu tożsamości pożyczającego oraz do odmowy wynajęcia samochodu bez podania przyczyny.
22. Pożyczający podczas zawierania umowy najmu potwierdza fakt zapoznania się oraz zaakceptowania regulaminu Wypożyczalni.